Inzynieria – W1 Wykład 1.

Print this FlashCard
Question Answer
Zasady Chargaffa Suma puryn ( A i G) rowna sie sumie pirymidyn (cytozyny i tyminy), stosunek molarny adeniny do tyminy rowna sie 1, stosunek molarny guaniny do cytozyny rowna sie 1, liczba grup 6-aminowych (A i C) jest rowna ilosci grup 6-keto-nowych (G i T)
Centralny Dogmat Biologii Molekularnej Przeplyw informacji genetycznej jest mozliwy tylko miedzy kwasami nukleinowymi i od kwasu nukleinowego do bialka, ale nie moze zachodzic miedzy bialkami i od bialek do kwasow nukleinowych.
Czym jest gen? Region DNA, ktory okresla dziedziczona ceche organizmu; zwykle koduje pojedyncze bialko lub RNA. Zawiera cala funkcjonalna podjednostke wraz z sekwencja kodujaca, niekodujacymi sekwencjami regulatorowymi DNA oraz z intronami.
Dlaczego definicja genu jest niedoskonala? Wspolczesne definicje odnosza sie do produktu, jakim jesttranskrypt, i nie biora pod uwage bialka. Jest kilka genow ktore wymykaja sie tak postawionej definicji
Jak klasyfikuje sie geny ze wzgledu na ich ekspresje? Geny konstytutywne (house keeping genes) i geny kontrolowane/regulowalne.
Etapy ekspresji/poziomy regulacji Struktura chromatyny, transkrypcja, obrobka i kontrola jakosci RNA, transport RNA, degradacja RNA, translacja, modyfikacje post-translacyjne, degradacja bialka
Przyklad genu, ktory nie pasuje do klasycznej definicji Gen kodujacy rybosomowe RNA ( 18S; 5,8 S, 28S ) jest transkrybowany w postaci pre-rRNA 45S, nastepnie zachodzi rozcinanie czasteczki RNA na fragmenty odpowiadajace poszczegolnym rodzajom rRNA.
Jak mozna podzielic splicing? Splicing calosciowo dzieli sie na tzw. konstytutywny, spelniajacy regule: jeden gen – jedno bialko, oraz na tzw. splicing alternatywny wymykajacy sie spod tej reguly.
Co to jest trans-splicing? Istnieja geny ‘ w kawalkach’. Transkrypt pochodzacy z jednego fragmentu jest laczony z transkryptem z innego fragmentu, aby mogl powstac funkcjonalny RNA.
Czym sa geny nakladajace sie? Geny nakladajace sie sa odczytywane dzieki roznym ramkom odczytu. Geny u niektorych wirusow (HIV,HGV), bakterii i w mitochondriach. Oznacza to, ze pojedynczy fragment DNA moze byc czescia dwoch lub nawet trzech genow.
Czym jest redagowanie RNA? Zmiana informacji w transkrypcie RNA przez reakcje chemiczna powodujaca zmiane jednej zasady azotowej w inna. W najbardziej skrajnych przypadkach dochodzi do wstawiania lub usuwania nukleotydow.
U jakich organizmow dochodzi do redagowania RNA? W czasteczkach tRNA, rRNA i mRNA organizmow eukariotycznych.
Po co dochodzi do redagowania RNA? Zawartosc informacyjna ‘genu’ jest niepelna dla zapewnienia jego funkcjonalnosci i musi byc uzupelniona z udzialem innych ‘genow’.
Dwa rodzaje edycji RNA Insercja urydyny (insercja lub delecja nukleotydow, oraz deaminacja nuklozydow, kiedy cytodyna jest przeksztalcana w urydyne) oraz przeksztalcenie adenozyny w iozyne
Jaki enzym bierze udzial w przeksztalceniu adenozyny w inozyne? Rodzina ADAR (lub ADAT, jesli edycja zachodzi w tRNA).
Jak musi wygladac RNA, aby enzym dADAR mogl dzialac? Musi miec wystajace "ramie", zakonczone nukleotydami tworzacymi „pseudowezel” o ksztalcie pierscienia. Struktura zapewnia redagujacemu RNA enzymowi dADAR nowe miejsca dokowania, dajac alternatywna wersje nukleotydow.
W jaki sposob z mRNA kodujacego apolipoproteine B powstaja dwie izoformy bialka? Przyklad edycji RNA z delecja nukleotydow. Krotsza izoforma pozbawiona domeny wiazacej LDL, zwana apoB-48, powstaje w wyniku wprowadzenia kodonu stop (UAA). W normalny sposob powstaje izoforma apoB-100.
Przyklad edycji poprzez deaminacje C-U Deaminacja C-U katalizowana przez enzym AID (ang. activation-induced deaminase) odgrywa role takze w powstawaniu zmiennosci przeciwcial w wyniku mutacji somatycznych.
Jak przebiega edycja RNA przez insercje urydyny? W edycji bierze udzial gRNA (guide RNA) czesciowo komplementarne do fragmentu, ktory ma ulec zmianie. Wiaze sie ono z tym fragmentem, a roznice sa kopiowane z gRNA na mRNA. Zazwyczaj efektem jest przesuniecie ramki odczytu.
Co to jest operon? Podaj jego podstawowe elementy skladowe. Jednostka skoordynowanej transkrypcji; grupa dwu lub wiecej genow poprzedzonych wspolna sekwencja promotorowa (miejsce wiazania polimerazy RNA) i wspolnym operatorem. Pelni role aktywatora lub represora transkrypcji podleglego mu operonu.
Czym jest sekwencja promotorowa operonu? Miejsce wiazania polimerazy RNA.
Czym jest sekwencja operatorowa operonu? Sekwencja DNA, do ktorej wiaze sie bialko regulatorowe.
Czym jest bialko regulatorowe operonu? Pelni role aktywatora lub represora transkrypcji podleglego mu operonu.
W jakim kierunku odbywa sie transkrypcja? W kierunku 5'->3'
Czym rozni sie transkrypcja u prokaryta i eucaryota? Eucaryota – rodzielenie transkrypcji i translacji w czasie i przestrzeni, wielostopniowa regulacja ekspresji genow. Lancuch jest dalej obrabiany, kap na koncu 5', ogon poliA na koncu 3' oraz splicing. U procaryota – oba procesy w tym samym czasie.
Jak dziala polimeraza RNA u procaryota? 5 podjednostek. Dwie z nich – ? wiaza bialka regulatorowe, ? przylacza substraty reakcji, a ?’ jest odpowiedzialna za wiazanie matrycy DNA. Razem tworza one rdzen enzymu, ktory przed synteza laczy sie z pod. ? odszukujaca miejsce promotorowe na matrycy.
Ile polimeraz RNA wystepuje u Eucaryota? 3
Jak roznia sie od siebie polimerazy eukariotycznej pod katem wrazliwosci na ?-amanityne? Polimeraza I RNA – niewrazliwa na ?-amanityne, polimeraza II RNA – bardzo wrazliwa na ?-amanityne, polimeraza III RNA – wrazliwa na wysokie stezenia ?-amanityny.
Gdzie znajdziemy ?-amanityne? Np. w muchomorze sromotnikowym
Gdzie znajduje sie eukariotyczna polimeraza I RNA? W jaderki.
Gdzie znajduje sie eukariotyczna polimeraza II RNA? W nukleoplazmie.
Gdzie znajduje sie eukariotyczna polimeraza III RNA? W nukleoplazmie.
Za co odpowiada eukariotyczna polimeraza I RNA? Prowadzi transkrypcje wszystkich rodzajow genow rRNA z wyjatkiem 5S rRNA.
Za co odpowiada eukariotyczna polimeraza II RNA? Jest odpowiedzialna za synteze mRNA oraz wiekszosci malych jadrowych RNA (snRNA klasa Sm).
Za co odpowiada eukariotyczna polimeraza III RNA? Przeprowadza transkrypcje genow 5S rRNA, tRNA oraz nielicznych malych jadrowych RNA (snRNA klasa Lsm).
Jakich czynnikow do zachowania aktywnosci wymaga eukariotyczna polimeraza I RNA? Do swojej aktywnosci wymaga obecnosci jonow Mg 2+ oraz czynnikow transkrypcyjnych: UBF1 (ang. upstream binding factor) i UCF.
Jakich czynnikow do zachowania aktywnosci wymaga eukariotyczna polimeraza II RNA? Wymaga obecnosci jonow Mg2+.
Jakich czynnikow do zachowania aktywnosci wymaga eukariotyczna polimeraza III RNA? Wymaga obecnosci jonow Mg 2+  oraz ogolnych czynnikow transkrypcyjnych: TFIIIA, TFIIIB i TFIIIC tworzacych kompleks pre-inicjacyjny.
Jakie promotory wykorzystuje eukariotyczna polimeraza I RNA? Rozpoznaje promotory lezace w gore od miejsca startu transkrypcji.
Jakie promotory wykorzystuje eukariotyczna polimeraza II RNA? Jej promotory zbudowane sa z rdzenia (blok TATA – miejsce wiazania ogolnego czynnika TFIID) i dodatkowych sekwencji regulatorowych (ang. cis-acting elements) np. sekwencja CAAT, wzmacniacze (ang. enhancers), elementy RE (ang. response elements).
Jakie promotory wykorzystuje eukariotyczna polimeraza III RNA? Wykorzystuje trzy typy promotorow, z ktorych dwa sa za miejscem startu transkrypcji (ang. downstream), natomiast trzeci posiada bliski i daleki promotor. 
Czy istnieje eukariotyczna eukariotyczna polimeraza IV RNA? Tak, jest ona specyficzna dla roslin (bierze udzial w tworzeniu siRNA zaangazowanych w zalezna od RNA metylacje DNA, wyciszanie transkrypcji i formowanie heterochromatyny).
Jakie polimerazy RNA wystepuja w chloroplastach? Pierwszego (PEP) i drugiego rodzaju (NEP).
Czym charakteryzuje sie polimeraza RNA pierwszego rodzaju wystepujaca w chloroplastach? Jest homologiczna do polimeraz bakteryjnych, a jej podjednostki kodowane sa przez genom chloroplastow (z wyjatkiem podjednostek sigma (?), kodowanych przez genom jadrowy).
Czym charakteryzuje sie polimeraza RNA drugiego rodzaju wystepujaca w chloroplastach? Polimeraza drugiego rodzaju (NEP) jest homologiczna do polimeraz bakteriofagow, sklada sie z jednej podjednostki, i jest kodowana przez genom jadrowy.
Czym charakteryzuja sie polimerazy RNA mitochondrialne? Sa kodowane przez genom jadrowy, charakteryzuja sie znaczna homologia do polimeraz bakterifagow z rodziny T3/T7 i zbudowane sa z jednej podjednostki.
Co sie stanie, jezeli gen kodujacy ludzka polimeraze mitochondrialna ulegnie alternatywnemu-splicingowi? Uzyskuje sie jadrowo-specyficzna polimeraze RNA, ktora odpowiada za transkrypcje niektorych mRNA.
Jak przebiega inicjacja transkrypcji u eucaryota? Polimerazy nie moga same przylaczac sie do promotora. Na ich powinowactwo wplywaja niehistonowe bialka pomocnicze, czyli tzw. czynniki transkrypcyjne. Tworza one kompleks transkrypcyjny, bedacy odpowiednikiem podjednostki ? u Procaryota.
Ktorych genow nie dotyczy system inicjacji transkrypcji z wykorzystaniem czynnikow transkrypcyjnych? Nie dotyczy genow metabolizmu podstawowego (ang. housekeping genes), kodujacych bialka niezbedne do przebiegu procesow zyciowych komorki. 
Jakie wystepuja sekwencje rozpoznawane przez kompleks polimerazy RNA II? CA(A)T box, TATA box, GC box, CAP site.
Gdzie znajduja sie sekwencje rozpoznawane przez kompleks polimerazy RNA II? Przy koncu 3’ promotora odpowiedzialnego za transkrypcje (blisko poczatku transkrypcji).
Ktora polimeraza rozpoznaje sekwencje konserwowane? Polimeraza RNA II.
Czym jest CA(A)T box? Sekwencja znajdujaca sie okolo -80 nt od poczatku transkryptu (+1). Odpowiedzialna za wydajnosc transkrypcji i jej orientacje, u roslin wystepuje jako AGGA box,
Czym jest TATA box? Sekwencja znajdujaca sie okolo -25 nt od poczatku transkryptu.Zwykle otoczona przez sekwencje bogate w GC. Miejsce wiazania polimerazy RNA II i innych czynnikow transkrypcyjnych prowadzacych do powstania kompleksu transkrypcyjnego,
Czym jest GC box? Sekwencja zawierajaca duzo guaniny (G) i cytozyny (C), zwykle w wielu miejscach w obrebie promotora, najczesciej otaczajaca TATA box
Czym jest CAP site? Miejsce inicjacji transkrypcji oznaczane jako +1.
Czym jest domena CTD? Carboxy-terminal domain. Jest to domena polimerazy II DNA, ktora koordynuje wydarzenia transkrypcyjne. Zawiera powtarzajaca sie sekwencjeaminokwasowa (YSPTSPS)
Jaki jest udzial CTD w inicjacji transkrypcji? Polimeryzacja pierwszych kilku nukleozydotrifosforanow i fosforylacja CTD prowadza do uwolnienia promotora.
Jaki jest udzial CTD w elongacji transkrypcji? Hyperfosforylacja domeny CTD determinuje nowyzestaw regulatorow przylaczajacych sie do pol IIi zaznacza przejscie od inicjacji do elongacjitranskrypcji.
Czym sa czynniki cis? Sekwencje regulatorowe w obrebie promotorow i enhancerow (wzmacniaczy)
Jak dzialaja enhancery i silencery? Jedne i drugie dzialaja niezaleznie od orientacji, tj odwrocenie ich sekwencji nie wplywa na efekt. Dzialaja niezaleznie od miejsca polozenia w genomie i moga dzialac na odleglosc. Stanowia miejsce wiazania dla specyficznych czynnikow transkrypcyjnych
Czym sa czynniki trans? Bialka wiazace sie z sekwencjami regulatorowymi (elementami cis).
Jak kontrolowana jest inicjacja transkyrpcji? Poprzez sekwencje promotorowe, enhancery, silencery i czynniki transkrypcyjne.
Jak dzieli sie czynniki transkrypcyjne? Ogolne, wiodace, indukowalne.
Jak dzialaja czynniki transkrypcyjne ogolne? Inicjuja synteze RNA na wszystkich typach promotorow.
Jak dzialaja czynniki transkrypcyjne wiodace? Lacza sie z sekwencjami polozonymi przed miejscem startu transkrypcji; 
Jak dzialaja czynniki transkrypcyjne indukowalne? Podobne do czynnikow wiodacych, lecz syntetyzowane jedynie o okreslonym czasie i w okreslonych tkankach. 
Co jest pierwszym etapem inicjacji transkrypcji? Przylaczenie ogolnego czynnika transkrypcyjnego TFIID
Czym jest TBP? TATA binding protein, jest skladnikiem ogolnego czynnika transkrypcyjnego TFIID
Co to znaczy, ze aktywatory transkrypcji maja budowe domenowa? Skladaja sie z 4 domen: wiazaca DNA, odpowiedzalna za dimeryzacje, aktywujaca i regulatorowa.
Za co odpowiada domena aktywujaca aktywatorow transkrypcji? Za interakcje z bialkami kompleksu transkrypcyjnego i modyfikacje struktury chromatyny.
Czym jest zamek leucynowy? Przestrzenny bialkowy motyw strukturalny, laczacy ze soba bialkowe helisy ?
Jaka jest rola zamka leucynowego w transkrypcji? Zamki leucynowe stanowia czesto fragment bialek wiazacych DNA w roznych czynnikach transkrypcyjnych. Zamek leucynowy pelni funkcje dimeryzacyjna rownoleglych helis ?.
CREB cAMP response binding protein
Jakie sa charakterystyczne motywy sekwencyjne wystepujace w bialkach regulatorowych? Palec cynkowy, zamek leucynowy, helisa-skret-helisa, helisa-petla-helisa.
Czym jest palec cynkowy? Motyw, ktory posiada w swojej strukturze jeden lub wiecej jonow Zn2+ stabilizujacych domene. Moga byc one otoczone przez dwie reszty cysteinowe i dwie reszty histydynowe (klasa C2H2) lub przez cztery reszty cysteinowe (klasa C4);
Jaka funkcje pelni motyw helisa-skret-helisa? Wiaze sie do glownego rowka DNA.
Jaka funkcje pelni motyw helisa-petla-helisa? Jest odpowiedzialna za dimeryzacje.
Jak dziala represor? Wiaze sie z DNA uniemozliwiajac transkrypcje.
Jak dzialaja koaktywatory? Uczestnicza w aktywacji transkrypcji, ale nie wiaza sie z DNA. Dzialaja przez oddzialywania z bialkami kompleksutranskrypcyjnego.
Jak nazywa sie koaktywator polimerazy II RNA? Kompleks mediatora.
Jaka funkcje pelni kompleks mediatora? Oddzialuje bezposrednio z aktywatorami transkrypcji i polimeraza II RNA. Jest niezbedny do regulowanej transkrypcjii absolutnie wymagany do transkrypcji wiekszosci genow euk. Wazny zarowno dla pozytywnej jak i negatywnej regulacji transkrypcji.
Na czym polega regulacja kombinatoryczna? W sekwencjach regulatorowych wystepuja rozne kombinacje elementow cis wiazacych rozne czynniki trans, co daje bardzo wiele mozliwosci regulacji przy udziale stosunkowo niewielkiej liczby regulatorow – kombinatoryka.
Na czym polega alternatywny start transkrypcji? Wiele genow wyzszych eukariontow posiada wiele alternatywnych miejsc startu transkrypcji (promotorow), specyficznych tkankowo. Dzieki temu z jednego powstaja rozne transkrypty i bialka w roznych komorkach i tkankach
Jaka funkcje pelnia izolatory? Oddzielaja domeny funkcjonalne w chromatynie. Bialka wiazace sie z izolatorami uniemozliwiaja interferencje regulatorow z sasiedniej domeny (innych genow)
Czym jest CPSF? Kompleks bialkowy, czynnik specyficznosci ciecia i poliadenylacji.
Jakie jest znaczenie poliadenylacji? Kontroluje (zwieksza) stabilnosc mRNA.
Jakich struktur dotyczy poliadenylacja? Dotyczy wiekszosci mRNA, wyjatkiem sa mRNA kodujace histony.
Jakie jest znaczenie struktury chromatyny w regulacji ekspresji genow? Mocno upakowana heterochromatyna, w okresach wzmozonej transkrypcji moze ulegac dekondensacji. W proces ten zaangazowany jest takze histon H1, ktory w odmienny sposob wiaze sie do obszarow aktywnych transkrypcyjnie i rejonow wyciszonych. 
Jakie sa dwa podstawowe stany chromatyny? Heterochromatyna i euchromatyna.
Czym jest heterochromatyna konstytutywna? Jest obecna stale w komorce, DNA wchodzacy w jej sklad nie zawiera genow aktywnych transkrypcyjnie, dzieki czemu zachowuje zwarta strukture (obszary centromerow i telomerow)
Czym jest heterochromatyna fakultatywna? Ta forma chromatyny pojawia sie w jadrze okresowo i tylko w niektorych komorkach, prawdopodobnie zawiera geny nieaktywne w czasieniektorych faz cyklu komorkowego,
Jaka forme przyjmuje chromatyna w czasie mitozy? Heterochromatyny.
Czym jest euchromatyna? To luzno upakowana forma chromatyny, zawierajaca geny aktywne transkrypcyjnie.
Jakie bialka biora udzial w strukturze chromatyny? Histony i niehistonowe bialka regulatorowe.
Czym roznia sie ogolne czynniki transkrypcyjne od bialek regulacyjnych? Ogolne czynniki tworza kompleksy ze wszystkimi promotorami, a bialka regulacyjne z sekwencjami regulujacymi poszczegolne geny.
Jak zbudowane sa histony H3 i H4? Bogate w argininy, najbardziej konserwowane ewolucyjnie sekwencje bialkowe
Jak zbudowane sa histony H2A i H2B? Wzbogacone w lizyny, sekwencje konserwowane ewolucyjnie.
Jak zbudowany jest histon H1? Bardzo bogaty w lizyny, sekwencja bialkowa slabo konserwowana ewolucyjnie, zwiazany z nukleosomem poza jego rdzeniem
Jak zbudowany jest nukleosom? Nukleosom zbudowany jest z rdzenia bialkowego, z okolo 147 bp DNA owinietego wokol rdzenia oraz z 50 bp DNA lacznikowego Rdzen sklada sie z dwoch kopii kazdego z histonow H2A, H2B, H3 i H4 Poza rdzeniem nukleosomu dolaczony jest histon H1.
Czym sa obszary kontrolujace loci? Tzw. LCR. – utrzymuja domeny funkcjonalne otwarte, czyli aktywne transkrypcyjnie.
Jakie wystepuja modyfikacje histonow rdzeniowych Fosforylacja (seryna, treonina), acetylacja (lizyna), metylacja (lizyna, arginina), ADP-rybozylacja, ubikwitynacja (lizyna), sumoilacja (lizyna)
Gdzie ma miejsce duza ilosc potranslacyjnych modyfikacji? Zasadowe N- i C-konce histonowe wystajace na zewnatrz nukleosomu, ponad DNA owiniety naoktamerze bialkowym.
Jaka funkcje biologiczna pelni acetylacja? Aktywacja transkrypcji, replikacja DNA, naprawa DNA, skladanie chromatyny
Jaka funkcje biologiczna pelni metylacja? Aktywacja, elongacja i represja transkrypcji
Jaka funkcje biologiczna pelni fosforylacja? Aktywacja i represja transkrypcji, naprawa DNA, mitoza, apoptoza
Jaka funkcje biologiczna pelni ubikwitynacja? Aktywacja transkrypcji, mejoza
Jaka funkcje biologiczna pelni sumoilacja? Represja transkrypcji
Jaka funkcje biologiczna pelni ADP-rybozylacja? Aktywacja transkrypcji
Jaka funkcje biologiczna pelni biotynylacja? Regulacja ekspresji genow, naprawa DNA
Jaka funkcje biologiczna pelni krotonylacja? Aktywacja transkrypcji
Jaka funkcje biologiczna pelni deiminacja? Regulacja transkrypcji
Jaka funkcje biologiczna pelni izomeryzacja prolin? Regulacja transkrypcji
Ktore modyfikacja histonowe maja wplyw na aktywacje transkrypcji? Acetylacja, metylacja, fosforylacja, ubikwitynacja, ADP-rybozylacja, krotonylacja
Ktore modyfikacja histonowe maja wplyw na represje transkrypcji? Metylacja, fosforylacja, sumoilacja
Ktore modyfikacja histonowe maja wplyw na naprawe DNA? Acetylacja, fosforylacja, biotynylacja
Ktore modyfikacja histonowe maja wplyw na regulacje transkrypcji? Biotynylacja, deiminacja, izomeryzacja prolin
Jakie aminokwasy podlegaja metylacji w histonach? Argininy i lizyny.
Jakie aminokwasy podlegaja ubikwitynacji w histonach? Lizyna.
Na czym polega sumoilacja? Modyfikacja wszystkich 4 histonow rdzeniowych, zwiazana przede wszystkim z represja transkrypcji.
Jaki jest skutek acetylacji histonow? Acetylacja histonow rdzeniowych rozluznia strukture chromatyny (podobnie dziala fosforylacja). Chromatyna staje sie dostepna dla czynnikow transkrypcyjnych i polimeraz.
Jaki jest skutek przesuwania nukleosomow? Zwalnianie dostepu do miejsc wiazania czynnikow transkrypcyjnych.
Jak dzialaja kompleksy przebudowujace chromatyne? Ich aktywnosc zalezy od ATP. WW wyniku ich dzialania zmienia sie sposob oddzialywania pomiedzy histonami, a DNA. Kompleksy remodelujace zaangazowane sa zarowno w aktywacjejak i represje transkrypcji (koaktywatory i korepresory transkrypcji)
Jakie sa sposoby ATP-zaleznej przebudowy chromatyny? Slizganie lub przesuniecie oktameru histonowego w nowe miejsce, odsloniecie DNA; usuniecie oktameru z obszaru DNA; usuniecie dimerow H2A-H2B, pozostawienie jedynie centralnej czesci, odsloniecie DNA i destabilizacja nukleosomu, zastapienie dimerow
Czym jest SWI/SNF? Wielo-podjednostkowy kompleks remodelujacy chromatyne.
Jak dziala SWI/SNF? Aby aktywowac transkrypcje regulowanych przez siebie genow kompleks SWI/SNF oddzialuje z chromatyna, aktywnosc ATP-azy zaleznej od DNA.
Jaka funkcje pelni SWI/SNF? Pelni on funkcje destabilizujaca wzgledem chromatyny poprzez indukowanie pozytywnych superskretow nici DNA (badania na plazmidowym DNA). Kompleks ten wiaze sie z przecinajacymi sie nicmi DNA i jest on zwiazany z holoenzymem polimerazy II RNA.
Czym sa geny homeotyczne, geny homeoboksowe ? Grupa genow kontrolujacych rozwoj morfologiczny poszczegolnych czesci ciala w poczatkowych stadiach rozwoju zarodkowego, zarowno u bezkregowcow jak i kregowcow.
Jaki jest skutek mutacji w obrebie genow homeotycznych? Zazwyczaj nie wplywaja negatywnie na uklad segmentow ciala, ale prowadza do stanu okreslanego mianem homeosis, w ktorym okreslony segment zostaje zastapiony przez inny.
Czym sa bialka polycomb (PcG)? Bialka bedace represorami genow homeotycznych. Sa istotne dla utrzymania wzorcow ekspresji tych genow poprzez bezposrednie oddzialywanie z nia i zmiane jej stopnia kondensacji.
Jak dzialaja bialka pcG? Dolaczaja sie one do sekwencji genow homeotycznych przy udziale sekwencji PRE. Poprzez metylacje histonow represja okreslonych genow jest dziedziczona epigenetycznie wraz z kolejnymi podzialami w ten sposob zmodyfikowanej komorki.
W jaki sposob bialka pcG oddzialowuja z chromatyna? W oparciu o sekwencje PRE tworza one w chromatynie struktury wyzszego rzedu, ktore zakrywaja promotory i enhancery(zachodzi kondensacja chromatyny) lub tworza na terenie jadra przedzialy utrudniajace dostep do okreslonych sekwencji chromatyny.
Jak dzialaja geny Trithorax? Przeciwdzialaja represji, powodujac rozluznienie chromatyny i w konsekwencji zwiekszaja dostep czynnikow aktywatorowych.
Jaki jest skutek metylacji DNA? Powoduje zamkniecie danego obszaru chromatyny
Jaka jest rola metylacji DNA w imprintingu? Jest ona znacznikiem epigenetycznym. decydujacym o prawidlowym zachodzeniu imprintingu. Odgrywa podstawowa role w inaktywacji chromosomu X. Dzieki inaktywacji jednego z chrom. X, u samic i u samcow aktywna jest tylko jedna kopia genow sprzezonych z plcia.
Czy metylacja zachowuje sie podczas podzialow komorkowych? Metylacja DNA utrzymuje sie podczas mitozy, u zwierzat w procesie mejozy jest usuwana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *