??????L1-10 Pinyin Zhongwen 1 生字表 L1-10 Pinyin

Print this FlashCard
Question Answer
?? xia4 xue3
?? xue3 ren2
?? xue2 sheng1
?? ren2 sheng1
?? shang4 xue2
?? pa2 shan1
?? da4 shan1
?? da4 huo3
?? da4 shou3
?? xia4 yu3
?? yu3 tian1
?? chun1 tian1
?? dong1 tian1
?? tu3 di4
?? xiao3 niao3
?? xiao3 cao3
?? xiao3 chong2
??? pa2 shang4 qu4
?? fei1 lai2
?? fei1 zou3
?? bai2 yun2
?? zuo3 shou3
?? ru4 kou3
?? chu1 kou3
?? you4 shou3
?? niu2 er3
?? lao3 shi1
?? kou3 shui3
?? yue4 zhong1
?? er4 yue4
?? yi1 yue4
?? san1 yue4
?? si4 yue4
?? wu3 yue4
?? liu4 yue4
?? qi1 yue4
?? ba1 yue4
?? jiu3 yue4
?? shi2 yue4
??? shi2 yi1 yue4
??? shi2 er4 yue4
?? xia4 tian1
?? qiu1 tian1
?? bai2 tian1
?? bai2 se4
?? hong2 se4
?? lan2 se4
?? lv4 se4
?? hei1 se4
?? huang2 se4
?? hei1 ma3
?? bai2 ma3
?? ma3 tou2
?? mu4 tou2
?? shi2 tou2
?? tian2 zhong1
?? zuo4 xia4
?? shang4 shan1
?? xiao3 yu2
?? xia4 shan1
?? shi2 tou2
?? ren2 tou2
??? san1 bai3 ren2
?? da4 kou3
?? xiao3 kou3
?? xiao3 huo3
?? chu1 qu4
?? chu1 lai2
?? chun1 feng1
?? bai2 yang2
?? hei1 yang2
?? huang2 niu2
?? xiao3 niu2
?? pa2 chong2
?? di4 shang4
?? gao1 xing4
??? zhen1 gao1 xing4
?? kai1 che1
??? ni3 zhen1 hao3
??? da4 jia1 zao3
??? fang4 shu1 bao1
?? fang4 xue2
?? hui2 jia1
????? ba3 shu1 bao1 fang4 hao3
???? zhe4 li3 you3 ren2
???? ye2 ye5 zai4 jia1
????? nai3 nai5 bu2 zai4 jia1
????? wo3 he2 ni3 tong2 xiao4
?? zao3 shang4
?? kai1 che1
???? ba4 ba5 kai1 che1
???? wo3 shi4 xue2 sheng1
???? ni3 shi4 lao3 shi1
?????? ta1 shi4 wo3 de5 tong2 xue2
?????? zhe4 shi4 wo3 de5 tong2 xue2
??? xia4 yu3 tian1
??? xia4 xue3 tian1
??? wo3 ai4 ni3
???? wo3 hen3 ai4 ni3
???? zhe4 shi4 dui4 de5
??? wo3 zou3 le5
???? wo3 yao4 zou3 le5
?????? wo3 zhen1 de5 yao4 zou3 le5
??? wo3 fang4 shou3
?????? wo3 fang4 xia4 wo3 de5 shou3
?? ni3 hao3
??? ta1 hen3 hao3
???? na4 shi4 xiao4 che1
?? zhong1 wen2
????? wo3 hui4 shuo1 zhong1 wen2
?????? wo3 qu4 zhong1 wen2 xue2 xiao4
???? wo3 qu4 shang4 xue2
??????? shi2 er4 yue4 er4 shi2 wu3 ri4
????? wo3 zou3 dao4 xue2 xiao4
??????? wo3 he2 tong2 xue2 qu4 shang4 xue2
????? tai4 yang2 chu1 lai2 le5
??? zao3 shang4 hao3
????? ma1 ma5 ai4 pa2 shan1
??????? ta1 hen3 xiang4 wo3 de5 nai3 nai5
?????? shan1 shang4 hao3 xiang4 you3 huo3
??????? shan1 shang4 hao3 xiang4 you3 huo3 shan1
???? shui3 li3 you3 yu2
?????? shui3 li3 you3 hen3 duo1 yu2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *